ZAVOLAJTE NÁM

0905 649 955

Záložné podmienky pre Gold Klama – záložňa Senec

1. Hnuteľná vec (zlato, zlaté šperky) prijatá do záložne za účelom zabezpečenia pohľadávky sa stáva zálohom. Pohľadávkou sú peňažné prostriedky poskytnuté záložňou (záložným veriteľom) záložcovi. Poskytnúť peňažné prostriedky a prijať záloh môže záložňa len od občana staršieho ako 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony, preukáže sa občianskym preukazom a vyhlási pri odovzdaní veci do záložne, že je vlastníkom veci.

2. Pri prijatí veci (zlato, zlaté šperky) do záložne vykoná pracovník záložne odhad ceny veci a poskytne záložcovi peňažné prostriedky. Výška poskytnutých peňažných prostriedkov sa určuje v závislosti na cene veci tak, aby nebola vyššia ako odhadná cena veci.

3. Veci sa prijímajú do záložne na dobu od jedného dňa do štyroch týždňov, ktorej dĺžka sa dohodne v zmluve. Na rovnakú dobu sa poskytujú záložcovi aj peňažné prostriedky.

4. Pri vrátení poskytnutých peňažných prostriedkov záložcom, vráti mu záložňa založenú vec (záloh). Záložca navyše zaplatí záložni záložný poplatok, v ktorom sú zahrnuté náklady spojené s uskladnením veci, náklady spojené s činnosťou záložne a zisk záložne. Záložný poplatok sa určuje v závislosti od doby ponechania založenej veci záložni a činí:

pri poskytnutí prostriedkov do 300,- eurpri poskytnutí prostriedkov nad 300,- eur
za 1 týždeň3%za 1 týždeň2%
za 2 týždne6%za 2 týždne4%
za 3 týždne9%za 3 týždne6%
za 4 týždne12%za 4 týždne8%
za 5 až 6 týždňov15%za 5 týždňov10%
za 6 týždňov12%
za 7 až 8 týždňov14%

5. Ak záložca v dohodnutom čase nevráti poskytnuté peňažné prostriedky, ale zaplatí záložný poplatok, uzavrie s ním záložňa novú záložnú zmluvu. Ak dôjde k predĺženiu termínu formou dodatku, v dodatku sa uvedie novodohodnutý čas vrátenia poskytnutých peňažných prostriedkov a výška záložného poplatku s podmienkami ods. 2 až ods. 4., okrem odhadu a určenia ceny veci .

6. Ak záložca nevráti v dohodnutom čase poskytnuté peňažné prostriedky a nezaplatí záložný poplatok, vyzve ho záložňa, aby do 14 dní od odoslania výzvy, alebo v čase vo výzve určenom, vrátil poskytnuté peňažné prostriedky, uhradil záložný poplatok, náklady spojené s výzvou a prevzal záloh zo záložne.

7. Ak po márnom uplynutí doby podľa ods. 6 záložca neprevezme založenú vec a neuspokojí pohľadávky záložne (záložného veriteľa), ktoré má táto voči nemu, súhlasí s tým, aby záložný veriteľ naložil s vecou tak, aby jeho pohľadávky boli uspokojené, teda aby vec predal.

8. V prípade, ak sa prijíma do záložne vec, s ktorej povahy vyplýva, že počas založenia môže stratiť na cene, dohodnú sa zmluvné podmienky pre prijatie veci do zálohu odchylne. Zmluvné podmienky sa môžu dohodnúť odchylne aj v iných prípadoch, hodných osobného zreteľa.

9. Ak záloh stratí na cene tak, že zabezpečenie pohľadávky sa stane nedostatočné, záložňa má právo žiadať záložcu, aby zabezpečenie pohľadávky doplnil.

10. Záložňa je povinná jej zverený záloh starostlivo opatrovať, chrániť ho pred poškodením, stratou a zničením a založenú vec označiť tak, aby jej založenie bolo evidentné.

11. V prípade poškodenia straty alebo zničenia založenej veci, je záložňa povinná uhradiť záložcovi skutočnú škodu, ktorá sa stanoví na základe odhadu ceny veci pri jej prijatí do záložne.

12. V zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. každý, kto chce založiť hnuteľnú vec (zlato, zlaté šperky), musí udeliť súhlas na spracovanie osobných údajov, tj. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, číslo OP, rodné priezvisko, v písomnej aj elektronickej podobe, záložnému veriteľovi, za účelom uzatvorenia záložnej zmluvy a v rozsahu nutnom vzhľadom na výkon činnosti, ktoré sú predmetom podnikania záložného veriteľa, ako aj na výkon činnosti s nimi bezprostredne súvisiacimi, na dobu nevyhnutnú k ich spracúvaniu a po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov.